Szansa na biznes

Wartość projektu: 1 931 960,16 PLN w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 874 001,36 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Łódzką Izbą Przemysłowo- Handlową w partnerstwie z British Centre sp. z o.o./sp.j.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. do 30.11.2020 r.

Cel główny projektu: wzrost przedsiębiorczości i aktywności zawodowej pośród 80 osób (45K/35M) poprzez utworzenie m.in. 35 trwałych działalności gospodarczych (start – upów) na terenie ŁOM do 30.11.2020 roku.

Efekt: powstanie kilkudziesięciu działalności gospodarczych.

Grupa docelowa: Projekt adresowany jest do osób, które:

  1. Zamieszkują na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego tj. powiat miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski. 12 osób zostanie zakwalifikowanych z obszaru rewitalizowanego w obrębie miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.
  2. Pozostają bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo).
  3. Mają wiek 30 lat i powyżej.

Powyższe warunki należy spełnić łącznie!

oraz dodatkowo spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków (warunki dodatkowe):

  1. mają 50 lat i więcej
  2. są osobami długotrwale bezrobotnymi
  3. są kobietami
  4. są osobami z niepełnosprawnością
  5. są osobami o niskich kwalifikacjach

Do projektu mogą zakwalifikować się mężczyźni w wieku 30 do 49 lat, którzy spełniają powyżej wskazane 3 warunki łączne, a nie spełniają żadnego z warunków dodatkowych – miejsc dla tej grupy w projekcie jest 12.

Harmonogram wsparcia – warsztat z przygotowania biznesplanu:

trener: Bożena Ziemniewicz

Grupa

pierwszy dzień

godziny

drugi dzień

godziny

trzeci dzień

godziny

I

sb 1.06.

8.30-13.45

nd 2.06

8.30-13.45

pn 3.06.

8.30-11.30

II

sb 1.06.

14.00-19.15

nd 2.06

14.00-19.15

pn 3.06.

11.45-14.45

III

pt 28.06

8.30-15.30

sb 29.06

8.30-15.30

 

 

IV

nd 9.06.

8.30-15.30

pn 10.06

8.30-15.30

 

 

V

sb 15.06.

8.30-13.45

nd 16.06.

8.30-13.45

śr 19.06

8.30-11.30

VI*

śr 19.06.

14.00-19.15

pt 21.06.

16.00-19.00

pn 24.06.

15.00-20.15

VII*

pt 21.06.

12.45-15.45

sb 22.06.

8.30-13.45

nd 23.06.

8.30-13.45

VIII*

sb 22.06.

14.00-19.15

nd 23.06.

14.00-19.15

pn 24.06.

11.45-14.45

IX

pn 24.06.

8.30-11.30

śr 26.06.

8.30-13.45

czw 27.06.

8.30-13.45

X

śr 26.06.

14.00-19.15

czw 27.06.

14.00-19.15

pt 28.06.

16.00-19.00

*w czasie długiego weekendu

cykl 6-godzinny przedpołudniowy

8.30-10.00

zajęcia

10.00-10.15

przerwa

10.15-11.45

zajęcia

11.45-12.15

lunch

12.15-13.45

zajęcia

cykl 6-godzinny popołudniowy

14.00-15.30

zajęcia

15.30-16.00

lunch

16.00-17.30

zajęcia

17.30-17.45

przerwa

17.45-19.15

zajęcia

cykl 8-godzinny przedpołudniowy

8.45-10.15

zajęcia

10.15-10.30

przerwa

10.30-12.00

zajęcia

12.00-12.15

przerwa

12.15-13.45

zajęcia

13.45-14.15

lunch

14.15-15.45

zajęcia

cykl 4-godzinny

8.30-10.00

10.00-11.30

cykl 4-godzinny

11.45-13.15

13.15-14.45

cykl 4-godzinny

15.00-16.30

16.30-18.00

Warsztat realizowany jest w siedzibie BRITISH CENTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j.– ul. Pomorska 140, 91-404 Łódź.
W przypadku ewentualnej zmiany miejsca realizacji na siedzibę ŁIPH, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź będziemy każdorazowo informować Państwa ze stosownym wyprzedzeniem.