ZAPYTANIE OFERTOWE realizowane w ramach ROZEZNANIA RYNKU

ZAPYTANIE OFERTOWE realizowane w ramach ROZEZNANIA RYNKU

na zakup Podręczników dla uczestników Projektu RPMA.10.02.00-14-4837/16

Edukey Sp. z o.o. wraz z Partnerem British Centre Sp. z o. o. realizujący projekt „Dobre TIKi i języki – bezpłatne kursy komputerowe i językowe z certyfikatem” zaprasza do złożenia oferty na zakup podręczników z j. angielskiego dla168 Uczestników Projektu.

Warszawa, 06.03.2017 r.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

BRITISH CENTRE Sp. z o. o.
ul. Pomorska 140
91-404 Łódź
NIP: 7252063392, REGON: 101476285
Reprezentowana przez Bożenę Ziemniewicz – prezesa

W związku z realizacją projektu „Dobre TIKi i języki – bezpłatne kursy komputerowe i językowe z certyfikatem” (RPMA.10.02.00-14-4837/16), RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Edukey Sp. z o.o. w partnerstwie z BRITISH CENTRE Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zakupu podręczników do nauki  j. angielskiego, których celem jest przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu BULATS CAMBRIDGE ENGLISH. Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2016 roku do 14 czerwca 2018 roku.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (z dnia 19 września 2016 r.).

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy:
Kod CPV:22111000-1 Podręczniki szkolne

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup podręczników do nauki j. angielskiego dla 168 Uczestników/czek projektu „Dobre TIKi i języki – bezpłatne kursy komputerowe i językowe z certyfikatem” współfinansowanego przez Unię Europejską RPMA.10.02.00-14-4837/16), RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, – tryb konkursowy, (zwanego dalej Projektem) oraz wytycznych programowych wskazanych wyżej, Zamawiający zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup podręczników do nauki j. angielskiego oraz kompendium gramatyczno-słownikowego przygotowującego do egzaminu o zabarwieniu biznesowym opracowanym na potrzeby rynku pracy zgodnego z CEFR na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
  2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. Podręczniki do nauki j. angielskiego English File 3rd edition na poziomach: A0, A1, A2, B1, B1+, B2, B2+, C1, C1+.
  4. Wykonawca zostanie poinformowany o ilości podręczników z każdego poziomu po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników i uruchomieniu grup. Wszystkich uczestników w projekcie jest 168,
    dla każdego przysługuje komplet podręczników z danego poziomu.
  5. Dostawa podręczników do wskazanego miejsca odbywania zajęć przez poszczególne grupy.

Planowany termin realizacji zamówienia: marzec-październik 2017

Planowane miejsce realizacji zajęć: województwo mazowieckie

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

Termin dostawy powinien wynosić maksymalnie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Do kosztów zakupu powinny być wliczone koszty dostawy pod wskazany adres biura projektu.

IV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA

  1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
    • ostatecznej ilości uczestników,
    • zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności.
  2. Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (C) dla 1 podręcznika – waga 60%
W ramach kryterium „cena” zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 60.
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg. Wzoru nr 1,

C = (Cmin / Cx) × 60, gdzie:

C – liczba punktów za kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;
Cx – cena oferty badanej.

Termin dostawy (T)

W ramach kryterium „Termin” zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20.
Wykonawca, który w Załączniku nr 2 poda możliwy termin dostawy do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, otrzyma 20 pkt.
Wykonawcy, którzy termin dostawy określą, jako:
n = 2+1dzień – otrzymają 15 pkt
n = 2+2 dni – otrzymają 10 pkt
n = 2+3 dni – otrzymają 5 pkt
n = 2+4 dni – otrzymają 0 pkt.

Możliwość zwrotu (Z) podręczników, w stanie nienaruszonym. Jeśli dostawca zgodzi się na zwrot:

powyżej 20% całej puli – 20 punktów,
15-20% całej puli – 15 pkt
10-15% całej puli – 10 pkt
5-10% całej puli – 5 pkt
Poniżej 5% cłej puli – 0 pkt

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej kryteria oceny Zamawiający użyje następującego wzoru :

OK = C+T+Z, gdzie:

C = liczba punktów za kryterium „cena”
T = liczba punktów za kryterium „termin”
Z = liczba punktów za kryterium „zwrot”

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w kryterium I „cena”, kryterium II „termin” oraz kryterium „zwrot” zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

VI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

  1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
    • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
    • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
    • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
    • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. ODRZUCENIE OFERTY

  1. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę
    w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
  2. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY

  1. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty:
    • oświadczenia o braku powiązań, stanowiącego integralną część zapytania ofertowego (załącznik nr  1 do zapytania ofertowego „Oświadczenia”);
    • formularza oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego „Formularz oferty” );
  2. W ofercie należy podać:
    • kwotę jednostkową brutto za 1 sztukę podręcznika z każdego poziomu,
    • termin realizacji zamówienia
  3. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie z dołu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku oraz dostarczeniu wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie niniejszej umowy. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
  4. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  5. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę.
  6. Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: BRITISH CENTRE Sp. z o. o., ul. Pomorska 140, 90-404 Łódź lub lub emailem na adres bc1@british-centre.pl do dnia 08.03.2017 roku do godz. 12.00 decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
  7. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
  8. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
    bez podawania przyczyny.
  10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
  11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.
  12. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym,  nr tel.: +48 601 337 222.

 


Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego: „Oświadczenia”


Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego: „Formularz oferty”