Darmowe kursy języka angielskiego z certyfikatem CAMBRIDGE BULATS

Szanowni Państwo, zakończyliśmy rekrutację
i dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!


Chcesz podnieść swój poziom znajomości języka angielskiego?

Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym autoryzowanym przez CAMBRIDGE, dzięki któremu wiele podobnych do Ciebie osób, mogło uzyskać lepszą pracę podnosząc swoje kwalifikacje językowe.

Zapraszamy na intensywny 120-godzinny kurs języka angielskiego, który obejmuje 2 semestry nauki.

Każdy kurs kończy się egzaminem CAMBRIDGE BULATS, honorowanym przez Pracodawców na całym świecie.

Kursy będą prowadzone w miejscach, w których będzie wystarczająca liczba zgłoszeń, by uruchomić grupy.

Masz pytania? Zadzwoń: 42 678-64-44

Interesują Cię bezpłatne szkolenia komputerowe? Sprawdź >>

 

Szkolenia odbywają się w ramach projektu “Dobre TIKi i Języki – Darmowe kursy komputerowe i językowe z certyfikatem”, współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2, Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

Adresaci szkolenia:

Kurs skierowany jest do osób, którym zależy na zdobyciu umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz na uzyskaniu potwierdzającego to egzaminu międzynarodowego CAMBRIDGE BULATS.

Ważne:
Ze względu na wskaźniki i cele Projektu UE, w kursach mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego (wg Kodeksu Cywilnego, nie jest obowiązkowe zameldowanie)*
 • w wieku 25-64 lat
 • posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (policealne już NIE)**
 • NIEuczestniczące wcześniej w bezpłatnych szkoleniach JĘZYKOWYCH w ramach POKL w latach 2013-2015,
 • zatrudnione, prowadzące własną działalność gospodarczą, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
 • NIEbędące na emeryturze ani rencie (chyba, że planują powrót na rynek pracy).

Proces rekrutacji:

 1. Aby wziąć udział w kursie należy: (5 opcji do wyboru)z
  • Kwestionariusz-kwalifikacyjny (dostępny na stronie internetowej www.british-centre.pl)
  • wysłać maila na adres projekt@british-centre.pl w treści podając swoje imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu załączając wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • zadzwonić pod nr 42 678-64-44
  • zgłosić się osobiście w Biurze Projektu: ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, II piętro
  • pobrać i wydrukować Kwestionariusz-kwalifikacyjny. Wypełniony kwestionariusz dostarczyć do Biura Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź przesłać skan na adres mailowy: projekt@british-centre.pl.
 1. Przed przystąpieniem do kursu konieczne będzie złożenie własnoręcznego podpisu pod wypełnionym kwestionariuszem zgłoszeniowym.

Ważne:
Dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na kurs. Dokumenty podlegają weryfikacji, a ostateczne uzyskanie miejsca w grupie uwarunkowane jest powstaniem stosownej grupy (poziom, termin).

 1. Po wstępnej weryfikacji spełnienia kryteriów formalnych zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie diagnostycznego testu językowego, pozwalającego określić wyjściowy stan zaawansowania znajomości języka. Czas i miejsce jego wypełnienia zostaną uzgodnione bezpośrednio z Państwem.
 2. Po ustaleniu poziomu zaawansowania i analizie akceptowalnych terminów zajęć zostaną utworzone listy rankingowe uczestników kursu. Dodatkowe preferencje mają osoby niepełnosprawne, powyżej 50 lat, ze wsi, kobiety oraz z osoby z wykształceniem podstawowym.
 3. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana mailowo lub telefonicznie wszystkim zainteresowanym, niezależnie od wyników rekrutacji. Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną poproszone o podpisanie niezbędnych dokumentów projektowych.
 4. Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane każdemu uczestnikowi drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń.

Uwaga:
W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników spełniających kryteria udziału w danej grupie językowej zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu uruchomienia kursu lub zaproponowania innej grupy w dostępnym terminie.

Dokumenty do pobrania:

 1. Kwestionariusz-kwalifikacyjny
 2. Regulamin-projektu
 3. Test językowy online

Cel szkolenia:

Celem kursu jest podniesienie o jeden poziom znajomości języka angielskiego oraz uzyskanie certyfikatu językowego CAMBRIDGE BULATS.

Planowane są grupy na wszystkich poziomach znajomości języka i podniesienie jej w trakcie kursu o jeden poziom. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uzyskanie dodatkowych możliwości na rynku pracy dzięki uzyskaniu międzynarodowego certyfikatu językowego CAMBRIDGE
 • Podniesienie możliwości komunikowania się w języku angielskim w życiu prywatnym i zawodowym
 • Wzmocnienie samodzielności pracy z korespondencją angielską
 • Nabycie dodatkowych umiejętności w ramach wyszukiwania informacji i korzystania z sieci Internet na portalach angielskojęzycznych.

 

* Upewnij się, że spełniasz kryterium zameldowania – Klasyfikacja DEGURBA

**Upewnij się, że spełniasz kryterium wykształcenia – Tabela klasyfikacji ISCED